Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2018, št. 8, september 2018 : 43-61

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jože KAVČIČ


doming@siol.net

 

Naslov članka

Urejanje prostora v naši zakonodaji in praksi

 

Povzetek

V članku z vidika urejanja prostora in izvajanja prostorskih projektov analiziram dve obdobji. Najprej obravnavam prvi slovenski (republiški) zakon o urbanističnem načrtovanju, ki je bil sprejet pred 60 leti, nato pa prvi slovenski celovit sistem urbanističnega planiranja in regionalnega prostorskega planiranja. Predstavljena je še zakonodaja s področja graditve objektov, prvi slovenski zakon o graditvi objektov in zakonodaja s področja urejanja stavbnih zemljišč. Na podlagi te pravne ureditve so prikazani primeri iz prakse urbanističnega načrtovanja in graditve na območju Ljubljane in kritična mnenja stroke. V drugem delu članka obravnavam urejanje prostora z vidika zakonodaje, ki je bila sprejeta v samostojni državi. Najprej predstavim prvi celovit zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), strategijo prostorskega razvoja Slovenije in prostorski red Slovenije, ki sta bila z zadnjim zakonom ponovno oživljena. Preden je bil prvi zakon uveljavljen v praksi, je bil razgrajen in spremenjen z zakonom o prostorskem načrtovanju. Lani je bila s sprejetjem ZUreP-2 vsebina urejanja prostora ponovnozdružena. V zvezi z vsebinskimi novostmi objavljam nekaj kritičnih mnenj, obstaja verjetnost, da številne od njih ne bodo uveljavljene v praksi, kar še posebej velja za regionalne prostorske plane in aktivno zemljiško politiko.

 

Ključne besede

urejanje prostora, graditev objektov, urbanistični načrt Ljubljane, ZUreP-1, SPRS, PRS, ZUreP-2, regionalni prostorski plan

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top