Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 11, november 2020 : 64-70

(31. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Nika Cigoj Sitar

Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s. p.
ncigoj@gmail.com

Dr. Damjana Gantar

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
damjana.gantar@uirs.si

Jana Kozamernik

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
janak@uirs.si

Dr. Aleš Mlakar

Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s. p.
ales.mlakar@siol.com

 

Naslov članka

Krajinska zasnova kot izhodišče zagotavljanja kakovostne podobe slovenskega podeželja

 

Povzetek

Slovensko podeželje določa mozaičnost rab, predvsem kmetijske rabe in poselitve. Preplet značilnih poselitvenih vzorcev s kmetijskimi površinami in gozdom se je v večstoletnem razvoju v skladu z naravnimi danostmi razvil v območja, ki imajo pogosto visoko vidno in bivalno kakovost. Številna taka območja so opredeljena kot območja prepoznavnosti na nacionalni in lokalni ravni ali kot izjemne krajine oziroma zavarovana kot krajinski ali regionalni parki. Za krajinsko zaokrožena območja je kot obvezna strokovna podlaga za pripravo regionalnega prostorskega plana (RPP), občinskega prostorskega plana (OPP), občinskega prostorskega načrta (OPN), če tako določata RPP ali OPP, in za varovana območja po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, če tako določa akt o določitvi območja, z aktualnim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) ponovno uvedena krajinska zasnova (KZ). V prispevku so predstavljene možnosti in prednosti izdelave KZ ter potenciali, ki jih ima KZ za zagotavljanje kakovostne podobe slovenskega podeželja. Poudarek je na KZ kot strokovni podlagi za OPN kot ključnemu dokumentu, ki določa rabo prostora ter urbanistično, arhitekturno in krajinsko-arhitekturno oblikovanje na ravni občine in tako odločilno vpliva na podobo obravnavanega prostora.

 

Ključne besede

strokovne podlage, prostorsko načrtovanje na ravni občin, zavarovana območja, podeželje, poselitev, krajina, urbanistično, arhitekturno in krajinsko-arhitekturno oblikovanje

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top