Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 31, št. 2, december 2020 : 26-38

UDK: 692.232:712.4: 711.14
DOI: 10.5379/urbani-izziv-2020-31-02-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jana Kozamernik

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
jana.kozamernik@uirs.si

Martin Rakuša

Oddelek za nevrološke bolezni, Univerzitetni klinični center Maribor, Maribor, Slovenija
ris101@gmail.com

Matej Nikšič

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
matej.niksic@uirs.si

 

Naslov članka

Vpliv ozelenjenih fasad na zaznavanje urbanih okolij – primerjava med Slovenijo in Nizozemsko

 

Povzetek

V splošni javnosti in v raziskavah v raznih strokah pridobivajo ozelenjeni fasadni ovoji stavb vse večjo pozornost. Sistemi vertikalnih ozelenitev imajo pomembno vlogo kot izrazni element stavbe, hkrati pa se obravnavajo kot poseben tip zelene infrastrukture z raznovrstnimi pozitivnimi učinki predvsem na gosto pozidanih urbanih območjih. Raziskava se osredotoča na zaznavo ozelenjenih fasad v urbanih ambientih. Poudarek je na vizualnem zaznavanju in dojemanju prijetnosti ali vizualne kakovosti raznovrstnih prostorov glede na to, ali stavba ima ozelenjeno fasado ali ne. Odnos javnosti in vrednotenje urbanega odprtega prostora s proučevanimi zelenimi elementi smo preverjali na Nizozemskem in v Sloveniji. V spletno anketo so bili vključeni prikazi prostorskih situacij, o katerih so anketiranci izrazili mnenje. Ciljni skupini sta bili širša javnost in študenti arhitekturno-urbanističnih smeri. Kljub splošnemu rezultatu o večji prijetnosti bolj zelenega mestnega okolja, ki kaže na to, da večina ljudi tudi vertikalne ozelenitve dojema kot prispevek h kakovosti urbanih ambientov, se med proučevanima skupinama v posamezni državi pojavljajo razlike.

 

Ključne besede

vertikalne ozelenitve, ozelenjene fasade, žive stene, zaznavanje urbanega prostora, zelena infrastruktura

 

Viri in literatura

 

 

 

 
Copyright 2021 by UIRS
Back To Top